Code of conduct

Värderingar och utgångspunkter

Search4S AB bedriver sin verksamhet med avsikt att skapa mervärde för samtliga inblandade intressenter. Detta mervärde ska skapas utan att ge avkall på högt ställda ambitioner gällande mänskliga rättigheter, miljöhänsyn samt ett långsiktigt etiskt förhållningssätt. Search4S AB följer gällande lagar överallt där vi bedriver verksamhet.

 

Denna uppförandekod ingår som ett generellt underlag när Search4S ingår avtal med medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter och omfattar samtliga representanter för Search4S.

 

Respekt för mänskliga rättigheter

Search4S stödjer de 10 principerna i FN:s Global Compact och uppmuntrar alla våra affärspartners att godta och tillämpa dem.

 

Relationen till medarbetare

Vår företagskultur ska präglas av ansvar och respekt för individen. Samtliga medarbetare ska behandlas rättvist och utan fördomar. Ingen form av diskriminering tolereras. Alla anställda ska ges samma möjlighet att utvecklas inom företaget oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, politisk åskådning, religion eller handikapp.

 

Miljö och säkerhet

Search4S AB ska erbjuda sina anställda en säker och sund arbetsmiljö. Genom ständiga förbättringar, information och utbildning ska arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggas. Search4S ska verka för att den yttre miljön påverkas på ett hållbart sätt.

 

Affärsprinciper

Alla kontakter med affärspartners skall kännetecknas av respekt, rättvisa och lika behandling. Våra medarbetare ska visa ärlighet och integritet i samspelet med andra medarbetare, kunder, leverantörer, organisationer och myndigheter. Search4S AB ska aldrig använda eller på något sätt förknippas med korruption, mutor eller andra illojala och konkurrensbegränsande åtgärder.

 

Upprätthållande

Medarbetare som blir medveten om brott mot tillämplig lag eller denna kod, ska genast rapportera detta till närmast överordnad chef. Den som rapporterar i god tro riskerar inga påföljder. Ledning och Styrelse ska informeras och ansvarar för att rätt åtgärder vidtas.

 

 Anna Rennermalm,

         Styrelseordförande